Wrocław, 06.10.2017

Informacja dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym dnia 18.09.2017.

protokół postępowania

Wrocław, 18.09.2017
W związku z przygotowniem wniosku o dofinanswanie projektu w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania projektu wzorniczego

zapytanie ofertowe projekt wzorniczy