W związku z przygotowniem wniosku o dofinanswanie projektu w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania projektu wzorniczego

zapytanie ofertowe projekt wzorniczy